Forskning

Ansökningsprocess

Den årliga utlysningen av forskningsmedel sker som regel i slutet av januari och går enbart till den aktuella målgruppen med behöriga sökande, via e-post.

Till djursjukhus/-kliniker skickas den vanligen till djursjukhus-/klinikchef och/eller chefsveterinär med uppmaning om att den ska distribueras till alla anställda veterinärer. I samband med utlysningen ges information om utlyst belopp, ansökningstid, adressuppgifter med mera. Då bifogas även ansökningsblankett och anvisningar för hur ansökan ska skrivas och skickas in. Blanketten distribueras bara på detta sätt. Ansökningstiden efter utlysningen är ca två månader.

Ansökan

 • Ansökan ska ske på anvisad blankett.
 • Till ansökningsblanketten ska bifogas en projektplan (max 12 000 tecken inkl. blanksteg) som ska innehålla:
  • Bakgrund inklusive belysning av tidigare forskning inom området, vad det sökta projektets forskning förväntas tillföra och varför detta är angeläget för djursjukvården.
  • Syfte samt hypotes, övergripande och specifika
  • Material och metoder
  • Beskrivning av genomförande
  • Plan för publicering och informationsspridning
   Vi ser helst att vetenskaplig publicering sker med öppen tillgång, så kallad open access. I planen för resultatförmedlingen ska Du särskilt tänka på hur resultaten snabbt ska kunna komma djursjukvården i Stor-Stockholm tillgodo.
  • Tidsplan
  • Referenslista
 • Varje ansökan får som regel avse projekt på högst två år och högst två miljoner kronor totalt.
 • Finansieringen kan avse både material, analyser och liknande samt lönemedel. Finansiering kan även ges till OH-kostnad.
 • De huvudsökande ansvarar för att samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden finns, exempelvis godkännande från djurförsöksetisk nämnd, innan forskningsprojektet startar. Stiftelsen beaktar inte om sådana tillstånd finns vid tiden för ansökan. Observera att etisk prövning även krävs vid klinisk forskning med patientdjur. Dessutom krävs då skriftligt medgivande från djurägaren.
 • En huvudsökande får endast ha EN ansökan per utlysningsomgång. Flera ansökningar tillåts inte oavsett om de avser olika forskningsidéer. Begränsningen till en ansökan per omgång gäller som huvudsökande, inte för medverkan i projekten.
 • Varje huvudsökande får endast ha ETT pågående projekt finansierat av Stiftelsen. Huvudsökande som inte slutfört tidigare projekt och lämnat in fullständig och godkänd slutrapport inom utsatt tid kommer som regel inte att beviljas medel till nya projekt.

Handläggning och beslut

 • Först kontrolleras om ansökan är giltig och uppfyller de formella kraven. Brister kan exempelvis vara att
  • den sökande inte tillhör den målgrupp som är behörig att söka
  • ansökan är ofullständig, brister i information som begärs i anvisningarna
  • ansökan inte är komplett signerad av sökande och medelsförvaltare
  • forskningen inte faller inom ramen för Stiftelsens kriterier
  • den sökande har projekt finansierade av Stiftelsen som inte är slutrapporterade
 • Är ansökan ogiltig avslås den. Är den giltig går den vidare till bedömning.
 • Bedömning av ansökningarnas forskningskvalitet görs av en beredningsgrupp bestående av minst tre vetenskapligt meriterade veterinärer. Beredningsgruppen rangordnar ansökningarna inför styrelsens beslut.
 • Ansökningarnas relevans bedöms av beredningsgruppen och styrelsen gemensamt.
 • Stiftelsens styrelse fattar beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten i slutet av maj/början av juni. Avslag motiveras inte.
 • Samtliga huvudsökande meddelas om beslutet via e-post.
 • Stiftelsen skickar ut kontrakt till respektive sökande under juni månad. Till kontraktet biläggs ”Allmänna villkor för forskningsprojekt och finansiering från Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm” som den sökande och medelsförvaltaren genom signatur av kontraktet förbinder sig att följa. ”Anvisningar för slutrapport” biläggs också kontraktet. 
 • När Stiftelsen fått tillbaka komplett signerat kontrakt kan de sökande rekvirera medlen. Då utbetalas hela det beviljade beloppet utom 5 % som får rekvireras först när fullständig slutrapport av projektet inkommit och godkänts av styrelsen.
 • Notera att pengarna måste rekvireras av den sökande.

Bedömningskriterier

Forskningsprojekten bedöms generellt relaterat till Stiftelsens kriterier: Att forskningen främst ska vara patientbaserad samt att frågeställningen ska ha stark relevans för djursjukvården och i första hand avse vanligt förekommande sjukdomar eller skador på vanligt förekommande raser, så resultaten kan komma många djur tillgodo.

Ansökningarna bedöms utifrån vedertagna kriterier för vetenskaplig kvalitet och varje aspekt poängsätts av beredningsgruppen på en skala från 1 till 6 där 1 betyder inte godkänd och 6 betyder excellent. Kostnadskalkyl och resultatförmedling poängsätts från 1 till 3 där 1 betyder inte godkänd och 3 betyder tillfredställande.

Följande aspekter ska särskilt bedömas:

 • Frågeställning (1–6)
 • Material och metoder (1–6)
 • Kompetens (1–6)
 • Kostnadskalkyl (1–3)
 • Angelägenhetsgrad (1–6)
 • Resultatförmedling (1–3)

Du kan läsa mer om bedömningskriterierna här

Återrapportering

För 2-åriga projekt ska Statusrapport lämnas för det första projektåret. Datum för statusrapport är angivet i kontraktet. Kort anvisning för statusrapport finns i ”Allmänna villkor för forskningsprojekt och finansiering”. 

Slutrapport, såväl ekonomisk som vetenskaplig, ska lämnas sex månader efter projekttidens slut. Datum för slutrapport är angivet i kontraktet. Slutrapporten ska följa ”Anvisningar för slutrapport till Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm”. 

Övriga villkor för Stiftelsens forskningsfinansiering exempelvis då projekt inte följer forskningsplanen, för återbetalning av medel med mera, finns i Stiftelsens ”Allmänna villkor för forskningsprojekt och finansiering”. 

Publicering och resultatförmedling

I din resultatförmedling ska Du särskilt tänka på hur resultaten snabbt ska kunna komma djursjukvården i Stor-Stockholm tillgodo.

För Stiftelsen är det viktigt att forskningsresultaten blir lättillgängliga. Vi ser helst att vetenskaplig publicering och annan skriftlig resultatspridning sker med öppen tillgång, så kallad open access.

Stiftelsen ska anges som finansiär vid publicering och presentationer av projektet. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar i internationella tidskrifter anges det under rubriken ”Acknowledgements” eller motsvarande. Stiftelsens namn på engelska är ”The Greater Stockholm Veterinary Care Foundation”.

Stiftelsen informerar om forskningen

Mottagare av forskningsmedel accepterar, i och med signeringen av kontraktet, att Stiftelsen har rätt att sprida information om forskningen.

 • Stiftelsen informerar om nybeviljade forskningsprojekt, främst med utgångpunkt i det som skrivits i ansökan.
 • Stiftelsen får sprida information om de pågående projekten, exempelvis från projektrapporterna.
 • Stiftelsen publicerar regelmässigt på sin webbplats
  • alla beviljade projekt: projekttitel, de huvudsökandes namn samt organisation
  • sammanfattningen i den godkända slutrapporten samt eventuella länkar till olika publikationer som skrivits inom projektet, som är öppet tillgängliga.