STIFTELSEN DJURSJUKVÅRD I STOR-STOCKHOLM

Stöd till forskning

Stiftelsen främjar djursjukvården i Stor-Stockholm (Stockholms län) bland annat genom att verka för att det bedrivs klinisk, patientbaserad forskning på hund och katt vid regionens djursjukhus och djurkliniker. Stiftelsen delar för detta ändamål årligen ut forskningsmedel. För att säkerställa forskningskompetensen i projekten ska forskningen ske i samarbete med veterinärmedicinsk klinisk forskare vid en svensk klinisk forskningsinstitution.

Klinisk forskning om förebyggande, diagnos, och behandling av djurens sjukdomar och skador är en nödvändig grund för utveckling mot bättre djursjukvård och djurhälsa, både genom forskningsresultaten i sig och högre klinisk-vetenskaplig kompetens hos de medverkande veterinärerna. Den patientbaserade forskningen grundar sig direkt på de vårdsökande djurens sjukdomstillstånd och information som kommer fram i den kliniska processen med att försöka bota dem.

Forskningsmedel utlyses en gång om året och söks i konkurrens. Vid de fyra utlysningar som hittills gjorts har Stiftelsen delat ut drygt 15 miljoner kronor till sammanlagt elva forskningsprojekt.

Vem kan söka?

Endast veterinär vid djursjukhus eller djurklinik inom Stor-Stockholm (Stockholms län) samt klinisk veterinärmedicinsk forskare från SLU eller annan motsvarande svensk forskningsinstitution är behöriga att ansöka om medel för gemensamma forskningsprojekt. De utgör båda huvudsökande i en gemensam ansökan och delar ansvaret för projektet.

De huvudsökande ska vara legitimerade veterinärer. Klinikveterinären ska ha lägst svensk specialistkompetens steg 1 och forskaren ska ha lägst doktorsexamen. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Forskningskriterier

  • Forskningen ska avse tillämpad, främst patientbaserad, klinisk forskning på hund och katt.
  • Forskningsresultaten ska kunna komma många djur tillgodo. Därför ska forskningen i första hand avse vanligt förekommande sjukdomar och skador, på vanligt förekommande raser.
  • Forskningsprojekten ska genomföras i samarbete mellan veterinär vid djursjukhus/-kliniker i Stor-Stockholm och klinisk forskare vid en svensk forskningsinstitution, exempelvis SLU. Båda ska ha veterinärlegitimation.

Forskningen kan avse både förebyggande, diagnos (inklusive ex vis laboratoriediagnostik) och behandling av sjukdomar och skador. Det innefattar inte sjukdomsförebyggande avelsarbete.

Årlig workshop

För att underlätta kontakt mellan klinikveterinär och forskare med gemensamt forskningsintresse samt identifiering av angelägna kliniska frågeställningar anordnar Stiftelsen inför varje utlysning och ansökningsprocess en workshop för målgruppen, vanligen i oktober.

Utlysning

Utlysningen sker i januari. Den går bara ut till den aktuella målgruppen som är behörig att söka. Om Du tillhör målgruppen och vill söka medel men inte har fått information om utlysningen kontakta forskning@stiftelsendjursjukvard.se

Stiftelsen har hittills utlyst 4 mkr per år men kan om det finns många ansökningar av god kvalitet bevilja forskningsmedel till ett högre belopp.

forskning@stiftelsendjursjukvard.se