Om oss

Stadgar

Fastställda den 9 mars 1977 av länsstyrelsen i Stockholms län.

Jfr prot. 35:3,
Ändrade enligt beslut från Kammarkollegiet 2005-07-21 Jfr prot. 188:4
Ändrade enligt beslut från Kammarkollegiet 2021-01-26 (Dnr 9.2-08031-2019)
Ändrade enligt beslut från Länsstyrelsen i Stockholms Län 2021-04-26 (Dnr. 20118-2021)


§ 1.

Stiftelsen har till ändamål att verka för den öppna och slutna djursjukvården i Stor- Stockholm.

Stiftelsen skall förvalta de medel som kommer att tillföras stiftelsen samt använda dessa medel för att få till stånd och driva djursjukhus i Stor-Stockholm eller lämna bidrag för forskning, kompetensutveckling av djursjukvårdens personal eller andra åtgärder som är ägnade att främja nämnda djursjukvård.

§ 2.

Stiftelsens tillgångar utgörs av:
a) de medel som överlämnats till stiftelsen vid dess bildande
b) de ytterligare medel som genom gåvor, testamenten eller annorledes kan tillfalla stiftelsen samt
c) avkastning av stiftelsens tillgångar

§ 3

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av högst elva ledamöter.
Styrelsens ledamöter utgörs av representanter för djurägarorganisationerna, djurskyddsorganisationerna, och Svenska Blå Stjärnan. Därutöver ingår personer, kunniga i frågor som har betydelse för främjandet av stiftelsens ändamål.


§ 4

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom styrelsen sekreterare.

Styrelsens ledamöter utses första gången av interimsstyrelsen för stiftelsens bildande.

§ 5

Styrelsen äger förordna viss eller vissa personer inom eller utom styrelsen att i visst avseende företräda stiftelsen.

Styrelsen äger rätt att då så erfordras med sig adjungera lämpliga personer med särskilda uppdrag.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så snart detta är erforderligt, dock minst fyra gånger per år. På begäran av tre styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast kalla samman styrelsen.

§ 7

Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande, dock att vid val av ordförande lotten skall avgöra vid lika röstetal.

§ 8

Styrelsen skall tillse att stiftelsens medel förvaltas på betryggande sätt.

§ 9

Stiftelsen företräds och dess firma tecknas (i) av styrelsen, (ii) av ordföranden och en annan styrelseledamot i förening eller (iii) av vice ordförande och en annan styrelseledamot i förening.

Firmatecknare får inte utan bemyndigande av styrelsen i varje särskilt fall köpa, försälja eller inteckna stiftelsen tillhörig fast egendom eller tomträtt.

§ 10

Styrelsen skall tillse att en mot verksamhetens omfattning svarande bokföring fullgörs samt att den löpande medelsförvaltningen behörigen sköts. Räkenskaperna skall avslutas per den 31 december varje år.

§ 11

För att granska stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser styrelsen en revisor.

§ 12

Senast den därpå följande 1 april skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom två månader skall ha avgett sitt yttrande med angivande huruvida ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning till- eller avstyrkes.

§ 13

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om beslutet biträdes av ordföranden eller, vid förfall för denna, vice ordföranden och minst sex ledamöter. De bestämmelser som avser stiftelsens ändamål får icke ändras. Beslutet skall underställas länsstyrelsen i Stockholms län för fastställelse.

§ 14

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt den vid var tid tillämpliga stiftelselagen.

§ 15

Beslut om stiftelsens upphörande måste för att äga giltighet fattas av en enhällig styrelse.

Vid stiftelsens upphörande skall dess tillgångar tillfalla Stockholms kommun att av den användas för den slutna djursjukvården.